ESRS: Scan & Duurzaamheidsrapportage

Op 31 juli 2023 is de ‘final’ versie van de European Sustainability Reporting Standards gepubliceerd (C(2023) 5303 final). De structuur van deze definitieve versie is niet veranderd ten opzichte van de eerdere ‘draft’ versies. Maar naar aanleiding van een ronde van openbare feedback heeft de Europese Commissie (gelukkig) wel een aantal wijzigingen doorgevoerd in vergelijk met de vorige versie. Het betreft een aantal wijzigingen waarmee de rapportagelast wordt verminderd en het wat eenvoudiger wordt om de standaarden toe te passen.

Een belangrijke aanpassing is dat voor onderwerpen die niet relevant (material) voor de onderneming zijn, de verplichting vervalt  om hierover te rapporteren. In jargon: van het moeten rapporteren over alle onderwerpen (shall) naar vrijwillig rapporteren over bepaalde onderwerpen (may). De ‘General’ disclosures zijn overigens nog wel verplicht.

Materialiteit
Alle standaarden, met uitzondering van ESRS 2, ‘Algemene toelichtingen’, worden onderworpen aan een materialiteitstoetsing. Bedrijven moeten op basis van hun materialiteitsbeoordeling bepalen welke duurzaamheidskwesties als materieel moeten worden beschouwd. Over aspecten (disclosures) die niet materieel zijn (relevant in het licht van de activiteiten van de organisatie) hoeft zij niet te rapporteren.

Hoe bepaal je als organisatie welke duurzaamheidsaspecten materieel zijn of niet? Door samen met de stakeholders een materialiteitanalyse te doen. Waarbij je samen met de stakeholders in kaart brengt welke effecten de activiteiten van de organisatie op haar omgeving hebben (inside-out) én welke effecten van buitenaf op de organisatie afkomen (outside-in).

Overgangsbepalingen
Om organisaties de kans te geven hun duurzaamheidsrapportage gefaseerd in lijn te brengen met de ESRS, heeft de EC overgangsbepalingen vastgesteld.

 • In hun eerste rapportagejaar mogen ondernemingen de rapportage over de verwachte financiële effecten van alle klimaat- en andere milieu-gerelateerde effecten, risico’s en kansen achterwege laten;
 • Gedurende de eerste drie rapportagejaren volstaat een kwalitatieve toelichting van klimaat-gerelateerde financiële effecten (in plaats van kwantitatief);
 • In het eerste rapportagejaar mogen ondernemingen de onderwerpen ESRS S1, ‘Eigen personeel’, met betrekking tot sociale bescherming, werknemers met een handicap, gezondheid en veiligheid en de balans tussen werk en privéleven weggelaten;
 • Voor ondernemingen met minder dan 750 werknemers gelden de volgende vrijstellingen:
  • Voor het eerste rapportagejaar mogen alle ESRS S1, ‘Eigen personeel’ openbaarmakingsvereisten en hun scope 3 GHG-emissies worden weglaten (ESRS E1, ‘Klimaatverandering’).
  • Gedurende de eerste twee rapportagejaren mogen ondernemingen rapportage over biodiversiteit en ecosystemen (ESRS E4), werknemers in de waardeketen (ESRS S2), getroffen gemeenschappen (ESRS S3) en consumenten en eindgebruikers (ESRS S4) achterwege laten.

Rapporteren over duurzaamheid: er leiden meerdere wegen naar Rome
Ongeacht of een organisatie (op de korte of middellange termijn) verplicht over duurzaamheid moet gaan rapporteren, de ESRS-standaarden zullen op enig moment voor alle soorten organisaties een belangrijke duurzaamheidsrapportagestandaard worden. Om die reden is het ook voor de kleine(re) bedrijven en instellingen raadzaam om de ESRS op de één of andere manier te adresseren.

Constantis heeft gedurende de afgelopen jaren tientallen duurzaamheidsverslagen en geïntegreerde jaarverslagen (helpen) opstellen voor zowel bedrijven als zorginstellingen.

Er zijn diverse mogelijkheden om te rapporteren over duurzaamheid/MVO:

 • Een separaat duurzaamheidsrapportage opstellen op basis van de Zelfverklaring ISO 26000, met medeneming van de Sustainable Development Goals én een ESRS-referentiematrix met slimme verwijzingen;
 • Een geïntegreerd jaarverslag volgens uw huidige structuur met een ESRS-referentiematrix met slimme verwijzingen;
 • Een aangepast jaarverslag volgens ESG-stramien waarbij u de indeling Environment, Social en Governance hanteert.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om samen met u te bespreken op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij het opstellen van uw duurzaamheidsverslag of geïntegreerd jaarverslag. Of ga met ons in gesprek over de implementatie van uw toekomstbestendige lange termijn strategie.

Doe de ESRS-scan
Wilt u weten over welke duurzaamheidsaspecten van de ESRS u in uw jaarverslag of duurzaamheidsverslag al rapporteert? Laat Constantis dan uw huidige jaarverslag analyseren met de ESRS-scan. U krijgt inzicht in over welke disclosures u al rapporteert en waar de ‘gap’ zit. Zodat u bent voorbereid op rapporteren volgens deze nieuwe Europese duurzaamheidsstandaard.

Rapporteren over duurzaamheid: er leiden meerdere wegen naar Rome
Ongeacht of een organisatie (op de korte of middellange termijn) verplicht over duurzaamheid moet gaan rapporteren, de ESRS-standaarden zullen op enig moment voor alle soorten organisaties een belangrijke duurzaamheidsrapportagestandaard worden. Om die reden is het ook voor de kleine(re) bedrijven en instellingen raadzaam om de ESRS op de één of andere manier te adresseren.
Constantis heeft gedurende de afgelopen jaren tientallen duurzaamheidsverslagen en geïntegreerde jaarverslagen (helpen) opstellen voor zowel bedrijven als zorginstellingen. Er zijn diverse mogelijkheden om te rapporteren over duurzaamheid/MVO:

 • Een separaat duurzaamheidsrapportage opstellen op basis van de Zelfverklaring ISO 26000, met medeneming van de Sustainable Development Goals én een ESRS-referentiematrix met slimme verwijzingen;
 • Een geïntegreerd jaarverslag volgens uw huidige structuur met een ESRS-referentiematrix met slimme verwijzingen;
 • Een aangepast jaarverslag volgens ESG-stramien waarbij u de indeling Environment, Social en Governance hanteert.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om samen met u te bespreken op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij het opstellen van uw duurzaamheidsverslag of geïntegreerd jaarverslag. Of ga met ons in gesprek over de implementatie van uw toekomstbestendige lange termijn strategie.