Categoriearchief: Geen onderdeel van een categorie

Constantis richt de schijnwerper op: duurzame communicatie

COMMUNICEREN MET OERKRACHT

Door Lex Eschauzier

Er bestaat een krachtenveld dat alle mensen in hun kern met elkaar verbindt. Hieruit kan duurzame communicatie ontstaan die letterlijk oerkrachtig is.

U bevindt zich als leerling duiker onder water met een duikinstructeur en wilt duidelijk maken dat alles OK is. U steekt uw duim op. Dat voelt misschien ‘natuurlijk’. De instructeur zal echter interpreteren dat u terug naar de oppervlakte wilt. Duiktaal is gebarentaal:

‘Alles OK’                                 ‘Ik wil naar boven’

Om te weten wat de ander bedoelt moet er een gemeenschappelijke taal zijn, een communicatiematrix. In ons dagelijks leven en werken is het kennen hiervan niet altijd toereikend.

Van statische naar dynamische communicatie
Onvoldoende rekening houden met het referentiekader van de ander leidt tot ‘statische communicatie’. Wat en hoe iemand iets zegt, spiegelen we uitsluitend aan onze eigen ervaringen. Om een stap verder te komen en ‘dynamische communicatie’ te laten ontstaan, moeten we onszelf verplaatsen in een gesprekspartner. Met deze intentie krijgen we een idee ‘waar de ander vandaan komt’ in zijn of haar manier van communiceren. Zo creëren we affiniteit, in ieder geval binnen het gesprek dat we voeren.

Duurzame communicatie: afstemmen op de kern

Mensen hebben één ding gemeen. Onderliggend aan het verstand en de emotie hebben we allen een kernidentiteit. Dit innerlijk centrum is onze oerkern. Fysiek bevindt dit centrum zich onder in de buik. Het is ontstaan uit de eerste cellen die uiteindelijk uitgroeien tot een mens.

Door onszelf de vraag te stellen hoe, wat en wie we in essentie zijn, komen we dichter bij onze oerkern. Binnen en buiten onze dagelijkse bezigheden kunnen we zoeken naar spiritualiteit en bezinning. We ontdekken dat we hiermee in contact staan met een universeel energieveld. Dit energieveld verbindt in feite alle mensen. Met elkaar en met de natuur om ons heen. Een toenadering van de mens met ‘de bron’, zoals we dit energieveld noemen, vormt de basis tot het voeren van duurzame communicatie. Vanuit onze kern, in connectie met de ander, met oerkracht. Het resultaat is daadwerkelijk begrip en een onverwoestbaar fundament voor samenwerking.

Mijn mini e-book ‘3xBeter Begrip’ beschrijft deze theorie kort en krachtig. Het kan dienen als eerste stap op weg naar het creëren van duurzame communicatie, voor uzelf en in uw organisatie.

Gratis download ‘3xBeter Begrip’

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent profijt voor iedereen. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op: duurzaam HRM (2)

UIT ALLE KANONNEN SCHIETEN

Iedereen draagt een steen bij. Dan profiteert ook iedereen. De kerngedachte achter duurzaam HRM. Hieronder het laatste deel van de tweedelige mini-serie over toekomstvast personeelsbeleid.

door Lex Eschauzier

Bruikbare handvatten voor Duurzaam Human Resources Management (HRM) biedt het ‘ROC-model’ van Peggy de Prins: ’12 sleutels voor duurzaam HRM’. De afkorting ROC staat voor Respect, Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. Deze drie kernwaarden heeft De Prins verder uitgewerkt in 12 ‘sleutels’. Drie weken geleden kwamen de eerste vier sleutels voorbij. Hieronder gaan we in vogelvlucht langs sleutels 5 tot en met 12, over Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. Te lezen als een checklist. Staan in uw organisatie alle seinen op groen voor duurzaam HRM?

Omgevingsbewustzijn: ruimte voor iedereen

Sleutel 5: Maatwerk binnen collectieve deals
Duurzaam HRM biedt naast collectieve arbeidsdeals ruimte voor individuele werkafspraken. De uitdaging is om hier een balans in te vinden.

Sleutel 6: Duurzame netwerken
Een sterk sociaal kapitaal is gebaat bij verbinding. Dat betekent aansturen op kennisdeling, ook door te investeren in externe netwerken. Hiermee kijkt een organisatie over de eigen grenzen. Er zijn legio kansen voor samenwerking en netwerkuitbreiding.

Sleutel 7: Inclusie
Er moet aandacht zijn voor alle medewerkers. Hoewel vaak onbewust, gaat doorgaans veel aandacht uit naar zogenaamde ‘elitemedewerkers’. Zij die hoogopgeleid en gespecialiseerd zijn en als toekomstige leiders worden getipt.

Sleutel 8: Eenheid in diversiteit
Diversiteit is een bron van rijkdom. Dit betekent een gezonde balans van mensen qua leeftijd, culturele achtergronden en sekse. Is er ook ruimte voor medewerkers met een handicap?

Continuïteit: meebewegen met markt en maatschappij

Sleutel 9: Belangen in balans
Elke vorm van duurzaam beleid streeft naar het optimum van de belangen van alle betrokkenen: werknemers, organisatie, maatschappij. Onze samenleving verandert continu. Daar hoort een op innovatie gerichte organisatiecultuur bij. Een overdosis procedures is dan hinderlijk.

Sleutel 10: Co-creatief veranderen
Medewerkers moeten voldoende kans krijgen om met oplossingen te komen. Beslissingsbevoegdheid hoort thuis op het niveau waar die beslissingen impact  hebben. Dit bevordert co-creatie, waarbij mensen kennis delen en samen initiatieven ontwikkelen.

Sleutel 11: Duurzame inzetbaarheid
We moeten met zijn allen langer doorwerken. Een duurzaam loopbaanbeleid houdt fris. Ook voor de oudere werknemers is er voldoende uitdaging.

Sleutel 12: Een gebalanceerd verloop
Een evenwichtige instroom en doorstroom van medewerkers is van levensbelang voor de organisatie. Belangrijk instrument is een duurzaam beloningsbeleid.

Start met een strategiesessie
Zijn bij u alle voorwaarden aanwezig voor een succesvol en toekomstvast personeelsbeleid? Een goed gesprek met expert Lex Eschauzier is een ideaal vertrekpunt voor duurzaam HRM. Boek nu een strategiesessie.

 

Constantis richt de schijnwerper op: duurzaam HRM (1)

MEDEWERKERS BLIJVEND IN HUN KRACHT ZETTEN

Uw organisatie verduurzamen, dat gaat niet alleen over natuur en milieu. Ook met duurzaam HRM is profijt te behalen. Hieronder deel één van twee blog-afleveringen. Een lat die u langs uw eigen personeelsbeleid kunt leggen.

door Lex Eschauzier

Duurzaam Human Resources Management (HRM) maakt van medewerkers volwaardige belanghebbenden. Ze komen in hun kracht te staan en voelen zich daadwerkelijk betrokken. Zijn in uw organisatie alle voorwaarden aanwezig voor een succesvol en toekomstvast personeelsbeleid? Bruikbare handvatten biedt het ‘ROC-model’ van Peggy de Prins: ’12 sleutels voor duurzaam HRM’. De afkorting ROC staat voor Respect, Omgevingsbewustzijn en Continuïteit. Deze drie kernwaarden heeft De Prins verder uitgewerkt in 12 ‘sleutels’. Te beginnen met de vier sleutels van Respect:

Respect: mens staat centraal, cultuur volgt  

Sleutel 1: Menselijkheid in visie en waarden

Vanuit de mensen in de organisatie vormt zich een bedrijfscultuur. Leidinggevenden zijn hierbij de rolmodellen. Ze dragen bij aan een teamcultuur die aansluit op de waarden van de organisatie.

Sleutel 2: Van strategisch naar waarderend HRM

Een gezonde sociale dialoog en goede interne arbeidsrelaties vormen de basis. Van daaruit zal de organisatie zich ook naar buiten toe positief profileren.

Sleutel 3: Kwaliteit van arbeid

Medewerkers krijgen de ruimte. Om zelf initiatieven te ontwikkelen en om zelf hun baan mede vorm te geven. Er is aandacht voor preventie van stress, pesten, burn-out, bore-out.

Sleutel 4: Fungeer als wegwijzer

De leiding heeft een coachende en geen commanderende stijl. Zij activeert medewerkers op basis van visie, missie en waarden. Mensen zijn daadwerkelijk betrokken bij en trots op hun werk en hun organisatie.

Hierboven kwamen ze in een notedop voorbij,. De eerste vier sleutels voor duurzaam HRM. Over plusminus drie weken volgt de tweede en laatste aflevering van deze mini-serie, over de O en de C van het ROC-model van Peggy de Prins: Omgevingsbewustzijn en Continuïteit.

Omgevingsbewustzijn betekent onder meer: Individuele werkafspraken maken, niet alleen collectieve arbeidsdeals. Kennis delen, intern én extern. Diversiteit is rijkdom. Continuïteit veronderstelt meebewegen met de markt en de maatschappij. Hoe minder procedures, hoe wendbaarder de organisatie. Het bevorderen van co-creatie is ook een succesfactor. Wat ook meetelt: medewerkers makkelijker laten instromen en doorstromen, ook ouderen.

In de tweede en laatste aflevering van deze mini-serie, over plusminus drie weken, komen deze andere 8 sleutels van duurzaam HRM uitgebreider aan de orde.

Start met een strategiesessie
Zijn bij u alle voorwaarden aanwezig voor een succesvol en toekomstvast personeelsbeleid? Een goed gesprek met expert Lex Eschauzier is een ideaal vertrekpunt voor duurzaam HRM. Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op…. Sustainable Development Goals

VERENIGDE NATIES WIJZEN DE WEG

Door Lex Eschauzier

Natuurlijk ontwikkelt uw organisatie een duurzame strategie. De zeventien Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij een leidraad en permanente inspiratiebron.

De Verenigde Naties stelden eind 2015 zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vast. Duurzame ontwikkelingsdoelen die ‘van de wereld een betere plek maken in 2030’. Zoals schoon drinkwater en het beëindigen van extreme armoede. Er zijn ook doelen op het gebied van onderwijs, gezondheid, duurzame energie, minder ongelijkheid, het aanpakken van klimaatverandering, enzovoorts.

Winst boeken
De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de wereldagenda voor de komende vijftien jaar. Ze weerspiegelen onze grote vraagstukken en de urgentie om oplossingen te vinden. Bedrijven en instellingen die de richtlijn ISO 26000 volgen, dragen tegelijkertijd ook een doorslag gevende steen bij aan de SDG’s.

De Sustainable Development Goals van de VN geven ook voor uw organisatie de richting aan bij het ontwikkelen van een duurzame strategie. Veel bedrijven en instellingen zetten al concrete stappen in de goede richting. Bijvoorbeeld waar het gaat om duurzaam personeelsbeleid, professioneel bestuur, eerlijk zakendoen, circulair produceren, milieuvervuiling tegengaan door afvalmanagement en doordachter gebruik van water en energie.

Groen investeren
Aangespoord door de SDG’s bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland dat Nederland een volledige omslag maakt naar een duurzame economie. Bijvoorbeeld middels de opzet van een Groen Investeringsfonds. ‘De komende vijf tot tien jaar’, aldus VNO-NCW, ‘moet het fonds met honderd miljoen euro worden gevuld door institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Daarmee kunnen investeringen in ambitieuze projecten voor deze energietransitie werkelijk tot stand komen’.

VNO-NCW: ‘De Klimaatafspraken in Parijs benadrukken de noodzaak van een snelle omslag. De opgave om in de komende decennia een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening te realiseren vereist enorme investeringen in alle sectoren van de economie. Het gaat hier onder meer om investeringen in duurzame energiebronnen, in de gebouwde omgeving, in de industrie en in mobiliteit en vervoer.’

Nieuwe lat voor Nederland
De werkgeversorganisatie lanceerde onlangs NL Next Level. ‘Deze campagne is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen. De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie. Het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering. Regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering. De ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie. Steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen. Et cetera.’

Meer informatie over SDG’s en hun relatie met ISO 26000
Zoals gezegd, kiezen voor de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor duurzame ontwikkeling ISO 26000, betekent als organisatie tegelijkertijd ook invulling geven aan de SGD’s van de VN. Een geruststellende gedachte wellicht.
Op een speciale webpagina van Constantis staan alle Sustainable Development Goals op een rijtje en de daaraan gerelateerde ISO 26000 thema’s. Overzicht Sustainable Development Goals en relatie met ISO 26000

Start met een strategiesessie
Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent dubbele winst. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op: Q1905

 

SNEAKERS MET EEN SCHONE VOETAFDRUK

Door Lex Eschauzier

Q1905 lanceert gepersonaliseerde sneakers gemaakt van een afgedragen spijkerbroek. Een mooie stap naar honderd procent circulaire schoenen zonder impact op het klimaat.

Aan tweehonderd relaties van de Climate Neutral Group (CNG) werd gevraagd om een oude spijkerbroek in te leveren. Q1905 (voorheen Quick) transformeerde ze tot een paar sneakers. De CGN relaties ontvingen deze hypermoderne hippe gympen tijdens het 15-jarig jubileumcongres van CNG.

Via de webshop van Q1905 is de ‘Medal Neutral’ nu ook te koop voor de consument. Wie deze speciale sportschoen bestelt, stuurt eerst een oude spijkerbroek in. Q1905 maakt daarvan een hoogstpersoonlijke Medal Neutral. Het paar schoenen wordt maximaal drie maanden na het insturen van de broek thuisbezorgd.

Leave No Footprint
Duurzaamheid en klimaatneutraliteit zijn de uitgangspunten van deze nieuwe productlijn van Q1905. Voor de nieuwe ‘Leave No Footprint’ sneaker zijn geen leer voor de schoen en geen gerecycled rubber voor de zool gebruikt. Zo werkt Q1905 aan de vermindering van haar klimaatimpact.

Q1905 ziet in dat alleen klimaatneutraal produceren uiteindelijk niet genoeg is. ‘We staan als samenleving voor de gigantische uitdaging om onze economie volledig te verduurzamen’, zegt het bedrijf op haar website. ‘Dit betekent dat supply chains gesloten moeten worden. Niet meer gebruiken en weggooien, maar gebruiken en hergebruiken.’

Klimaatneutraal Gegarandeerd
Met de ‘Leave No Footprint’ sneakerlijn zet Q1905 letterlijk stappen richting duurzaamheid. De schoenen zijn gecertificeerd volgens de standaard ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’. Dit betekent dat er een CO2 footprint is gemaakt van de gehele productieketen.

Q1905 heeft maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. De besparing ten opzichte van een standaard sneaker is meer dan 65 procent. De resterende uitstoot van de sneakerlijn is gecompenseerd met duurzame energieprojecten. Dit resulteert in een CO2 neutrale productie.

Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Meer informatie over de Q1905 Medal Neutral circulaire sneaker:
Filmpje met Peter Heerschop
Bestellen via Q1905 webshop

Constantis richt de schijnwerper op: Product as a service

CIRCULAIR DUURT HET LANGST

Door Lex Eschauzier

Bundles levert schoon wasgoed en zuivere koffie. De consument rekent af per wasbeurt of kopje koffie. Deze Nederlandse start up blinkt uit in winstgericht ondernemen met een duurzame strategie.

Wassen van kleding brengt veel onnodige verspilling met zich mee. Zuinige wasmachines en drogers, waarbij de consument per wasbeurt betaalt, zijn niet alleen minder belastend voor het milieu. Ze maken wassen ook goedkoper per saldo. Rond dit circulaire beginsel heeft ondernemer Marcel Peters een veelbelovend bedrijf opgezet: Bundles.

‘Eeuwig zonde’
‘Veel wasmachines’, aldus Peters, ‘gebruiken meer energie, water en wasmiddel dan nodig. Slecht voor de portemonnee en het milieu. Bovendien gaat een wasmachine gemiddeld maar 6 jaar mee. De meeste apparaten worden verbrand of gedowncycled als ze stuk zijn. Eeuwig zonde!’

Peters: ‘Betalen voor gebruik in plaats van bezit. Dat is een principe van de circulaire economie. Het stimuleert producenten om apparaten te maken die lang meegaan en goed gerepareerd kunnen worden.’

Bundles plaatst wasmachines, drogers en vaatwassers van Miele en zorgt dat deze goed blijven werken. Het apparaat, aangesloten op internet, stuurt Bundles geregeld updates over onder meer gebruik en conditie. Miele krijgt deze data ook: voer voor verbetering van haar producten. Ook met energieleveranciers en waterzuiveraars werkt Bundles samen.

Koffie door de brievenbus
Onlangs startte Bundles een proefproject rond koffiemachines met identieke uitgangspunten: het Moyee coffee concept. ‘Een pay-per-cup koffie abonnement, met ‘radicaal goede koffie’ en een goed koffiezetapparaat van Siemens. De bonen komen volledig tot hun recht. De abonnee ontvangt de koffie automatisch door de brievenbus.’

Apparaten die eigendom blijven van de fabrikant of leverancier. Consumenten die voor gebruik betalen, niet voor bezit. In Nederland waren Rau architecten en Phillips pioniers. Een kleine tien jaar geleden ontwikkelden ze zo’n ‘product as a service’ of ‘pay per use’ concept met betrekking tot de verlichting van het architectenbureau.

Verantwoordelijkheid nemen
‘Wij waren destijds toe aan een nieuwe inrichting’, vertelt Thomas Rau aan het publiek van NRC Live. ‘We vroegen Phillips om de verlichting te leveren. We wilden vanwege de koop van producten niet de verantwoordelijkheid op ons te nemen voor het behoud van schaarse grondstoffen. Aan het einde van de gebruiksduur zouden we ons er geen raad mee weten.’

De afspraak is dat het architectenbureau Phillips niet rechtstreeks voor de lampen en de energie betaalt maar voor de branduren en de hoeveelheid lux die ze leveren. ‘Het resultaat was sensationeel’, aldus Rau. ‘Phillips installeerde de meest hoogwaardige, onderhoudsarme armaturen op ons kantoor. Omdat de energierekening ook voor Phillips was, daalde deze met meer dan 44 procent.’

Wel de lusten niet de lasten

Vele andere bedrijven en business concepten opereren inmiddels met ogenschijnlijk dezelfde filosofie. Trendy bedrijven als Uber en AirBnB en andere leasing- en sharing modellen gaan prat op hun vernieuwende, ‘disruptieve’ business modellen. Ze zijn geen eigenaar van de huizen en taxi’s waarmee ze werken maar verdienen aan het gebruik ervan.

Maar wacht even, we moeten verder kijken dan onze neus lang is. Circulariteit gaat verder dan het domweg scheiden van eigendom en gebruik. Bedrijven moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor hun effecten in de gehele keten.

Waar het om gaat, zegt de architect, is het zien van alle gevolgen van welke handeling dan ook en daarvoor de volle verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt om compleet andere zakelijke modellen, ook als het gaat om bijvoorbeeld financieringsconstructies, juridische afspraken en boekhoudmethoden.

De hele olifant in beeld brengen dus. En dan heb je ook wat: ware circulariteit waarbij alles en iedereen winst boekt: de planeet, de consument en de maker van product of dienst.

Meer informatie:

Bundles: Wassen, drogen, vaatwassen

Bundles: Moyee koffie abonnementen

NRC Live: ‘Circulariteit is geen Uberfication of everything’

Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent dubbele winst. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op: An Inconvenient Truth 2

DE KLIMAATCRISIS IS ONZE (LAATSTE) KANS

Door Lex Eschauzier

De klimaatcrisis vormt de opmaat naar nieuwe economische bloei. Dat is de boodschap van An Inconvenient Truth 2, de nieuwe film van Al Gore.

Tien jaar geleden zette Al Gore het klimaatvraagstuk op de agenda. De oud vicepresident van de Verenigde Staten deed dat krachtig en wereldwijd, met zijn documentaire An Inconvenient Truth. De film zette de onthutsende feiten over de staat van de aarde op een rij. Een decennium later maakt Al Gore in deel 2 de balans op. Is de waarheid nog onaangenamer geworden of maken we voortgang met de aanpak van het klimaatvraagstuk?

Deel 2 begint met een cynische president Trump. Tijdens een campagnetoespraak zegt hij: ‘Het zou vandaag lekker warm moeten zijn, maar het is bitter koud. Waar blijft die opwarming van de aarde, net nu we die nodig hebben? Nee mensen, geen miljarden meer naar problemen die helemaal niet bestaan.’

Ontluisterende feiten
Door met deze scène te openen, laat Al Gore zien dat hij zijn ogen niet sluit voor de heersende mores in zijn vaderland. Aan actuele ontluisterende feiten over de staat van de aarde is evenmin gebrek in deel 2. Bijvoorbeeld: India maakt plannen om 400 ouderwetse kolencentrales te bouwen. En dan moeten wij onze handen inzepen met de kraan dicht om de aarde te sparen?

Zet ‘climate warrior’ Al Gore zichzelf in dit tweede deel neer als een Don Quichot? In dit geval  vechtend vóór windmolens? Nee, de film ademt hoop. We zien Gore als onvermoeibare activist achter de internationale economische en politieke schermen. Een supernetwerker die aan machtige touwen trekt. Hij gelooft in zichzelf en in zijn gelijk en boekt concrete resultaten.

Voor niets gaat de zon op
In de film overlegt Gore met vertegenwoordigers van de Indiase regering. De Aziaten maken duidelijk, bijna even cynisch als Trump, dat zij het recht opeisen om de aarde te vervuilen. Het westen heeft toch ook honderden jaren ongebreideld mogen industrialiseren? ‘Nu is het onze beurt.’ Kolencentrales zijn voor India simpelweg de goedkoopste oplossing. Zon zat in dit deel van de wereld maar zonnecentrales en ook de financiering daarvan pakken veel duurder uit. Bekijken jullie het maar, met je duurzaamheid, zegt de Indiase delegatie.

Even later belt Al Gore een zakenvriend in Californië. Hij overtuigt deze ervan dat hij het patent op een baanbrekende, efficiëntere manier van zonnestroom opwekken gratis aan India ter beschikking zou moeten stellen. Naar verluidt is de uitwerking van deze deal nog niet definitief beklonken maar wel in een vergevorderd stadium. Het lijkt erop dat miljarden Indiase smartphones, televisieschermen en andere apparaten niet op kolen maar op zonne-energie gaan draaien. Weer een gat in de ozonlaag minder, zie je Al Gore denken.

Duurzaamheidsrevolutie

De ‘sequel’ van An Inconvenient Truth opent opnieuw de ogen. Dit keer naar een breder perspectief dan in deel 1. Het klimaatvraagstuk is ons probleem maar het is ook onze (laatste) kans. Al Gore heeft er alle vertrouwen in: hoe urgenter het vraagstuk wordt, hoe meer momentum het genereert om te veranderen en de kansen te pakken die deze crisis óók biedt.

Zelfs in Texas, het hol van de conservatieve leeuw ging het roer om. Georgetown is gelegen in het hart van de Amerikaanse olie-industrie. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat alle energie die de stad gebruikt voor 100 procent ‘hernieuwbaar’ is. De energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant kunnen worden aangevuld, uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Klik hier voor een clipje over de aanpak van Georgetown uit de film.

We zitten midden in de duurzaamheidsrevolutie, onderstreept de documentaire met nog meer voorbeelden. Een onstuitbare golf, aldus Al Gore. Volgens hem is het vooral een ongekende economische revolutie, met de kracht van de industriële en de snelheid van de digitale revolutie. Bedrijven en organisaties die de mogelijkheden negeren gaan simpelweg ten onder. Zij die op de golf meesurfen openen de poort naar een nieuw tijdperk van welvaart en voorspoed voor iedereen.

Het scenario van deel 3 van An Inconvenient Truth schrijven we zelf. Het krijgt een happy end.

Hoe kunt u An Inconvenient Truth 2 bekijken?

– Bioscoop: de komende weken draait de film nog in een enkel Nederlandse filmhuis.

– DVD: bij Bol.com is een engelstalige importversie verkrijgbaar en vanaf 28 maart 2018 de nederlandstalige versie.

Een duurzame strategie ontwikkelen en uitvoeren betekent dubbele winst. De wereld redden én een reuzensprong maken met uw bedrijf. Innovatie, nieuwe doelgroepen aanboren, nieuwe markten veroveren, gunstige financieringsbronnen vinden. Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op: Circl

CIRCULAIRE HOTSPOT

Door Lex Eschauzier

Alles is circulair aan Circl, een nieuw, multifunctioneel paviljoen van ABN AMRO in Amsterdam Zuid. De bank geeft het goede voorbeeld: winst voor iedereen.

De buurtbewoners weten de open deur van ABN Amro te waarderen. In de rooftopbar van Circl is de eerste bruiloft al gevierd. De bank zet de deuren open naar de samenleving. Met Circl doorbreekt het bedrijf een trend. Steeds meer kantoren werden gesloten en de bank leek zich te verschansen in een online bolwerk. Circl zwaait de deur wagenwijd open. Het biedt vergaderzalen voor personeel en klanten maar ook een grote ruimte waarin openbare lezingen over maatschappelijke onderwerpen worden gehouden en buurtbijeenkomsten.

In beginsel kan iedereen Circl binnenlopen, een prettig plekje uitkiezen, de laptop openklappen, en aan het werk gaan. Ook is er een openbaar restaurant, zijn de vergaderzalen te huur voor externen en kun je kunst van hoge kwaliteit uit de collectie van de bank bekijken.

Energieneutraal
Het gebouw is energieneutraal en geconstrueerd uit materiaal dat gerecycled is en ook weer hergebruikt kan worden op het moment dat het pand aan sloop toe is. De pui van de vergaderruimte komt voort uit de sloop van een gebouw in Eindhoven. De toog van het café uit een voetbalkantine. De wanden en de plafonds van Circl zijn geïsoleerd met vezels uit 16.000 oude spijkerbroeken. De vulling van zitbanken komt uit afgedankte matrassen.

Aan de buitengevel zijn biologische hangtuinen aangebracht. De plantenbakjes zijn van gerecycled kunststof. Het water dat deze planten krijgen wordt opgevangen in de tuin en gebruikt om de toiletten door te spoelen. Op de vide biedt Circl ruimte voor kleinschalige tentoonstellingen van beeldend kunstenaars. Het plaveisel rondom het gebouw en in de tuin bestaat uit hergebruikte keitjes van een straat in Oostende.

Ook het naburige hoofdkantoor van de bank doet een duit in het zakje  Koeling tijdens heet weer in de zomer en voor computerservers komt van water uit een naburig meer. Het water wordt diep uit het Nieuwe Meer gepompt en naar de Zuidas getransporteerd, warm water ook weer retour. Dit in samenwerking met NUON.

Veel directeuren en managers willen aan de slag met circulair ondernemen. De meeste organisaties doen in elk geval iets. Ook omdat er steeds meer verplichtingen komen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te vervlechten met de vigerende strategie van een organisatie is een integrale aanpak nodig. ABN AMRO geeft een goed voorbeeld.

De lift van Circl is eigendom van de fabrikant. Betaling geschiedt op basis van gebruik. Een liftbeweging kost 7 cent. Spelregel is dat bezoekers de lift alleen gebruiken als dat niet anders kan. Traplopen is ook beter voor de gezondheid.

De horeca van Circl is ook duurzaam. Waterplanten uit Almere zijn de grondstof van het papier van de menukaart. Met wecken en fermenteren kan de overvloed aan sommige groenten in bepaalde seizoenen worden verwerkt. Dit gaat verspilling van voedsel tegen.

Kookworkshops en debatcentrum

Workshops leren mensen uit de buurt om deze technieken thuis ook toe te passen. De koks gebruiken de minimale hoeveelheid energie om gerechten te bereiden. Ook bij de keuze voor leveranciers van het restaurant is Circl bewust bezig. Zo is gekozen voor een bakkerij die mensen inzet met een verstandelijke beperking. ABN AMRO zet Circl ook neer als een centrum voor debat over de circulaire economie. Er zijn al diverse presentaties en discussies gehouden.

De Trippple aanpak van Constantis maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot productie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie.

Duurzaam denken en doen druppelt zelfs door tot in de naam van het project. Die is bewust ‘Circl’ en niet ‘Circle’. De laatste ‘e’ is overbodig en blijft daarom achterwege. Circl levert ervaring op over circulair bouwen en beheren. Circl wil dit delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is, niet alleen klanten van ABN AMRO.

Constructie en inrichting vielen niet duurder uit dan die van een niet-circulair gebouw, zegt de bank. Dat klinkt bijna ongeloofwaardig voor wie een kijkje in het gebouw neemt. Kosten noch moeite lijken gespaard. Aan de andere kant: het is maar net hoe je kosten berekent. Door met een grondstoffenpaspoort te werken, kan een bedrijf met haar bedrijfspand ook geld verdienen. Bij de sloop leveren de herbruikbare grondstoffen namelijk geld op.

Ook nu al telt ABN AMRO haar winst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals met Circl, komt de aantrekkingskracht van de bank ten goede. Klanten zullen vermoedelijk minder snel uitwijken naar concurrenten die zich ook met duurzaamheid onderscheiden, zoals Triodos of ASN.

Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op: het nieuwe jaar

Vijf TIPS VOOR EEN DUURZAAM WINSTGEVEND 2018

Door Lex Eschauzier

Vijf tips om geïnspireerd het nieuwe jaar in te gaan. Klik op de links voor meer:

1. An Inconvenient Truth 2: het probleem is de oplossing
‘We zitten midden in de duurzaamheidsrevolutie. Die heeft de kracht van de industriële revolutie en de snelheid van de digitale’, zegt Al Gore, klimaatactivist en oud vice-president van de Verenigde Staten. Het tweede deel van zijn indringende documentaire over het klimaatvraagstuk laat overtuigend zien dat een probleem ook een oplossing kan zijn. De komende weken nog te zien in diverse Nederlandse bioscopen.

2. Patrick en Milan van der Meulen: gratis zonnepanelen
Patrick en Milan van der Meulen volgden als tieners een opleiding tot ‘Climate Reality Leader’ bij Al Gore in Miami. Nu zijn ze begin twintig en verstrekken ze gratis zonnepanelen via hun bedrijf Enie.nl. De klant betaalt alleen voor de opgewekte stroom. Een besparing van 15 procent voor de gebruiker en 100 procent beter voor het milieu. In Eén Vandaag vertelden ze hoe Al Gore hen inspireerde. In drie jaar is Enie.nl gegroeid naar 35 medewerkers, meerdere vestigingen en een unieke marktpositie.

3. Circl: de witte bonenburger is erg lekker
Alles is circulair aan Circl, een nieuw, multifunctioneel paviljoen van ABN Amro in Amsterdam Zuid. De bank geeft het goede voorbeeld: winst voor iedereen. Het gebouw is dagelijks geopend, ook voor het publiek. Er zijn onder meer een restaurant, een rooftopbar en freelancers zijn welkom om er te flexwerken. Loop er in het nieuwe jaar eens binnen (open vanaf woensdag 3 januari 2018), doe mee aan de uitstekende rondleiding en geniet van de smakelijke witte bonenburger of andere duurzaam gerechten. En lees begin januari mijn blog met een uitgebreide aflevering over Circl.

4. Sustainable Development Goals van de VN
Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook in uw bedrijf of organisatie kunt u er werk van maken. Op rijksoverheid.nl staan de 17 doelen op een rij.

5. Gratis strategiesessie: Winst maken met duurzaamheid
De Trippple aanpak van Constantis maakt in uw onderneming of organisatie van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot productie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie. Wilt u ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie.

Constantis richt de schijnwerper op Ruwbouw Groep

WINST MAKEN MET CO2

Door Lex Eschauzier

Zelfs met CO2 valt geld te verdienen. Ruwbouw Groep ontwikkelde een baksteen die CO2 opslaat. Een bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect.

Ruwbouw Groep produceert de vernieuwende baksteen met CO2, zand en staalslakken uit de metaalindustrie. De naam van dit innovatieve product is ‘compensatiesteen’ of ‘carbstone’. Het bouwbedrijf paste de stenen al toe bij de constructie van appartementen in Amsterdam. Ruwbouw Groep won hiermee de Veluwse Innovatieprijs 2017, een onderscheiding voor de meest duurzame technologische ontwikkeling.

CO2, koolstofdioxide, komt van nature voor in de atmosfeer. De hoeveelheid gas in onze dampkring is gevaarlijk groot geworden. Oorzaak is de grootscheepse verbranding van kolen, olie en gas vanaf het begin van de industriële revolutie. Het CO2 overschot is onder meer verantwoordelijk voor het beruchte broeikaseffect. Overheden gaan steeds meer eisen stellen aan de uitstoot van koolstofdioxide.

In de Europese Unie geldt een beprijzingssysteem. Vervuilers betalen voor hun CO2 ‘footprint’. Naar verluidt voert China binnenkort ook zo’n systeem in. Eerst in de energiesector, daarna ook in andere sectoren in de industrie. Ook Mexico, Chili, Colombia, Peru en Canada en de Amerikaanse staten Washington en California overwegen het. Dit soort ontwikkelingen zorgen ook voor een andere houding bij investeerders, zoals pensioenfondsen. Bij het beleggen in bedrijven wegen ze mee wat ondernemingen doen aan duurzaamheid.

Veel directeuren en managers willen aan de slag met circulair ondernemen. De meeste organisaties doen in elk geval iets. Ook omdat er steeds meer verplichtingen komen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te vervlechten met de vigerende strategie van een organisatie is een integrale aanpak nodig. Innovatie en duurzaamheid gaan dan hand in hand. Ruwbouw Groep geeft het goede voorbeeld.

De compensatiestenen van Ruwbouwgroep veroorzaken geen CO2. Ze ruimen het juist op door een ongevaarlijke opslagplaats van CO2 te vormen. Bij de productie van de slimme stenen komt bovendien minder CO2 vrij. De stenen van een gemiddelde woning kunnen zo’n 5000 kubieke meter koolstofdioxide bevatten. De woning fungeert op die manier dus als permanente bergplaats van het schadelijke broeikasgas. Ook bij de sloop komt het niet meer vrij. Het resultaat is vergelijkbaar met het neutraliserende effect van 1 hectare regenwoud.

De Nationale Klimaattop heeft bepaald dat jaarlijks 1,35 megaton CO2 bespaard moet worden bovenop de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs. Indien alle woningen vanaf nu met de compensatiesteen zouden worden gebouwd, zou dit een bijdrage van 20 procent aan het doel betekenen, becijferde Ruwbouw Groep. Als alle nieuwe vloeren ook met dit materiaal zouden worden gemaakt, zelfs 40 procent. Er is uiteraard nog een lange weg te gaan voordat het zover is. Van verdere certificatie tot transitie van het productieproces van alle stenen en vloeren in de bouw.

De Trippple aanpak van Constantis maakt van woorden daden. Juist door de samenhang vallen de kwartjes overal. Van HRM tot governance. Van inkoop tot marketing. Van vervoer tot innovatie. Organisaties die op deze manier werken gaan van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie.

Carbstones zijn voorlopig alleen beschikbaar voor niet-dragende wanden. De verwachting is dat andere constructieve toepassingen vanaf 1e helft 2018 mogelijk zijn. De nieuwe steen heeft dezelfde eigenschappen als gewone stenen en is niet duurder. Wel heeft het product vanzelfsprekend een zeer hoge BREEAM score. Deze index geeft de duurzaamheid van bouwmaterialen aan. Ruwbouw Groep mikt op opdrachtgevers die BREEAM punten willen scoren en zich op die manier kunnen onderscheiden met duurzaamheid.

Ook duurzaam winst maken? Boek nu een strategiesessie